ایمسال ِ پئیز

 

بولبولان شوئن درید

 کلاچان آمؤن درید

ایمسال ِ پئیز 

دأریم فَقَد قار قار

 

.........................................

 

فارسی واگردان :

 

بلبلان کوچ کرده اند

 کلاغ ها دارند می آیند

 پائیز امسال

فقط قار قار داریم

 

/ 0 نظر / 13 بازدید