باحال تؤر

بی تو ، تِه اَمرَ گب زئن درم

بی من ، مِه اَمرَ...

مِه مانَستن نیدائی تا هسا

ایتا اَجور باحال ِ تؤر 

 

...................................................

واگردان فارسی :

 

بی تو ، دارم با تو حرف می زنم

بی من ، با من...

مثل من ندیده ای تا کنون

دیوانه ای این چنین باحال 


 

/ 0 نظر / 7 بازدید