مِه پیچانی سر

سخته زیندیگی 

مِه پیچانی سر خط بینیویشته 

تانی خادان 

چی بینویشته ؟

 

............................................

واگردان فارسی :

 

زندگی سخت 

بر صفحه پیشانی ام خط نوشته است

توانی خواند 

چه نوشته است ؟


/ 0 نظر / 23 بازدید