آمِه شانامه

حلا پیله واز نوکوده

بکفتیم

هَن بؤ آمِه شانامِه

آخر خوشی !

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

هنوز پَرش بلند نکرده

افتادیم

همین بود خوشی آخر ِ

شاهنامه ی ما !

 

/ 0 نظر / 3 بازدید