تِه چومان

تِه چومان ِ مستی کؤیا

عَرَخ سکی کؤیا

دانَستمِه

ایروز بأ بَبَم تابلو 

 

..............................................

واگردان فارسی :

 

مستی چشمان تو کجا

عرق سگی کجا

می دانستم

روزی باید تابلو شوم 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید