کویا ایسا بولبول

کویا ایسا بولبول

کلاچ

بولبولی خادَن دره

چهقار ...چهقار ... چهقار ...!

 

.................................................................

واگردان فارسی :

 

کجاست بلبل

کلاغ

دارد بلبلی می خوانَد

چهقار ... چهقار .... چهقار ...!

/ 0 نظر / 10 بازدید