شال پایی شوان

 خَبَرزه

رنگ َ گیفتن دره

 شال پایی شوان

دیل مِه سینه دینی یه 

 

...............................................................

واگردان فارسی :

 

 خربزه

 دارد رنگ می گیرد

در پاس شبانه ی شغال ها

دل ، در سینه من نیست 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید