ورف تامشا


هتو کی درجک َ واکؤدم

ورف تامشا ر ِ

تؤر ِ وا مِه دیمان َ

کشیده ی َ گیفت

 

..............................................

واگردان فارسی :

 

تا که پنجره را گشودم 

به تماشای برف

باد دیوانه

سیلی بر گونه های من نواخت

 

/ 0 نظر / 16 بازدید