چنگر

آکه تا هسا

آمِه فوسنجان گَمَج

ایتا چنگر ِ خاب َ

دیئن دره 

 

..............................................

واگردان فارسی :

 

از کی تا حالا

دیگ گلین خورشت فسنجان ما

حسرت

یک چنگر را دارد 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید