واره زان

هسا د ِ

واره زا نِن درم

مِه ناجه ئن َ

هوتو کی  واره زانید

مول ِ زاکان َ

...........................................................

واگردان فارسی :

 

حالا دیگر

دارم سقط می کنم

آرمان های ام را

همان طور که ساقط می کنند

فرزندان حرامزاده را !

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید