سوکول خیس

 

دریا کؤله زنه

کؤله کؤله

 فُکنه ساحیل ِ سر

سوکول ِخیس 

 

........................................

واگردان فارسی :

 

دریا موّاج می شود

موج موج

ستاره دریایی

بر ساحل می ریزد

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید