پنجا و دو تَه زمستان

 

پنجا و دوتَه زمستان ِ ورف

بینیشته دأره مِه مویان ِ سر

ایدانه باهار

نینیشته دأره مِه دیل ِ کنار !

....................................................

واگردان فارسی :

برف پنجاه و دو تا زمستان

بر موهای ام نشسته است

بی آن که بهاری

گوشه ی دل ام نشسته باشد !

/ 0 نظر / 24 بازدید