ما

جان برانده ما

دوبؤ آو ِ مئن 

گُزگا اون ِ جان َ

والیشتن دوبؤ 

 

............................................

واگردان فارسی :

 

ماه عریان

در آب افتاده بود

قور باغه تن اش را

لیس می زد 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید