پاپولی

زمستان ِ سرد سوج

سینگین ِ ورف

هیکس وانَوَرسه

پاپولی یان ِ آوالا 

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

در سرمای سوزان زمستان

در بارش سنگین برف

هیچکس نمی پرسد

احوال پروانه ها را 



/ 0 نظر / 7 بازدید