زَرزلِه

زَرزلَه مانستن

زر...زر...زر...نالَستن دَرَم

مِه گبدان َ

گب دره پور

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

مانند زنجره

زر...زر...زر...دارم می نالم

حرفدان من

پر از حرف است

/ 0 نظر / 11 بازدید