هسا شعر کاس آقایی

گیلکی شعران ِ کاس آقا

» پسا گیله شعر :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» گلی جان و کاس آقا 1 :: ۱۳٩٤/۱/۱٢
» پنجا و دو تَه زمستان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» عاشقی نَقل :: ۱۳٩۳/٦/٢
» گول و ورف :: ۱۳٩۳/٤/٩
» تی تی :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» صؤب و کلاچ :: ۱۳٩۳/۱/۸
» وغ وغ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» آلامه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» گیل و گیلگمش :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» تیر برق :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» جوکول ِ عطر :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» چین ِ دئوار :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» انار گول :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» چوم برائی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» تام َ زه جنگل :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» پیر ِ بولبول :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» کوله پوشتی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» سوکوله خان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» ساعت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» کَلَمه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» سبز خاطره :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» پامچال گول :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» سینه سورخه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» لانتی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» درجک :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» وارَش :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» پیله شَو :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» باغ کُتام :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» شال پایی شوان :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» لُؤلَه کلِِه :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» رؤوار :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» شادی ورفان :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» گول ِ میشین :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» پیچا :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» اَرا _ اورا :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» لابدان :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» آفتاو کویا ایسا؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» آواره سَک :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» خولی دار :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» عاروس :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» وی دار :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» کوجی کؤر :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» کشکره :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» هساشعر :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» ویشتائی :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» گیله کؤر :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» مِه قبر ِ سنگ :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» گول :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» حج حجی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» عسک :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» رؤخان :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» پاپولی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» باحال تؤر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» تِه رافایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» دیاره :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» کلاچ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» کلمه ئن چوم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» چومک :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» فورش :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» یادیگاری :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» یادان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» وائو :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» سییا سان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» چنگر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» تاسیان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» حوّا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» انار گول :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» مِه دس خالی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» ما :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» پاخار مَخاری :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» بییا باهار :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» چنتا کوتر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» ایتا خَج پئیز :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» بی آب ِ کنار :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» تِه چومان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» زَرزلِه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» کَرچ آفتاو :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» تؤر سوکوله :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» بیبیج وابیج :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» گولَباغ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» لوتکا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» آ خ داوینچی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» کولکاپئس :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» گب :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» جیر ِ جیراکی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» واره زان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» گوم گومه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» کویا ایسا بولبول :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» آمِه سوفره :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» بکفته پالوان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» زرخی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» تورش ِ کُنوس :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» دار ِ گُزگا :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» سییا وا :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» کلاچان ِ کُنسرت :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» پینیک :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» علفان :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» خوشک ِ دار :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» پئیز :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» آمِه شانامه :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» آپارتمان نیشتائیم :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» تاسیانی :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» ماندی :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» هَن ِ دِ :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» لَسمُه :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/٤/۱٧

Design By : nightSelect.com