هسا شعر کاس آقایی

گیلکی شعران ِ کاس آقا

 

زمستان ِ آخر آخران ِ

مِه چوم

بودوخته نَهَه دغن ِ کنار

آکِه فارَسِه  پامچال ِگول  

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

پایان زمستان است

چشم دوخته ام

بر کنار جویبار

کی فرا می رسد گُل پامچال

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

ماتابی شَو ِ باهاری

شمشا زئن درم 

 یا « ما » گیرم ، یا « مائی »

رووار ِ مئن

 

.............................................................

واگردان فارسی :

 

در مهتاب شبانه ی بهاری

تور انداخته ام

در رودخانه

یا ماه می گیرم ، یا ماهی

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

گول ِ قار کُن

باهار فاره سَه

ایزره

قار َ بَنَن کنار

 

......................................

واگردان فارسی :

 

« گُل قهر کن »

بهار فرا رسید

اندکی

قهر را کنار بگذار

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

دار ِ گُزگا

بخاد

مه چوم ِ هاوای َ

وارش بیگیفت

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

از خواندن

داروک

هوای چشم ام را 

باران گرفت 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٥ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

تِه بوشو پَسی

من و مِه کاکائی

شَوَ  تا صؤب

اَرسو  فوکودیم

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

پس از رفتن تو

من و سایه ی من

شب را تا صبح

اشک ریزان بودیم

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٢ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

مِه دیل 

تِه خانه ی ِ

اون ِ بترکسته دئوارَ

آلاوُه بُکُن

 

..................................

واگردان فارسی :

 

دل ام

خانه ی توست

دیوار های ترک خورده اش را

ترمیم کن

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢٢ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

باغ ِ مئن گردمه

شیب زنمه

تا کلاچان نیگید

من آلامه یَم

 

............................................

واگردان فارسی :

 

سوت زنان

در میان باغ پرسه می زنم

 تا کلاغ ها نگویند

من مترسک ام

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

گیل ام و گیلگمش

جنگ َ درَم

زیندیگی اَمرَ

دهره و داز مِه اسلحه

 

..............................................

واگردان فارسی :

 

گیل و گیلگمش ام

با زندگی در نبردم

داس و داس دروی برنج 

 اسلحه های من اند

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

هیتا سیتاره ، سو نزنه

خئیَم

ایتا  تیر برق  بَبَم

شمه کوچه مئن

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

هیچ ستاره ای سوسو نمی زند

می خواهم

تیرک برق باشم

میان کوچه ی شما

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

پورَ کؤد اوتاق َ

جوکول ِ عطر

مِه مأر ِ

بترکسه دسان

 

....................................

واگردان فارسی :

 

 

اتاق را سرشارکرد

عطر دانه های سبز برنج نارس

دست های ترک خورده ی

مادرم

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

چه ر ِ نَگَم

آخ

 چین ِ دئوار ِ پایه ئن

مِه کؤل ِ سر نَهَه

 

...................................

واگردان فارسی :

 

 چرا نگویم

آخ

پایه های دیوار چین

برشانه های من بنا شده است

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

چی چی نی

انار گول ِ واکؤده گوش جیر

جیک و جیک

گب زئن دره

 

.................................................

واگردان فارسی :

 

گنجشک

زیر گوش گشاده ی گل انار

جیک و جیک

دارد حرف می زند

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٧ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

هر باهار

چوم برائی دأرم

تا بائید

میشین گولان

 

......................................

واگردان فارسی :

 

هر بهار

چشم انتظارم

تا گل های بنفشه

بیایند

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٧ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

تام َزه جنگل مئن

ایتا دار توک زنم

هیتّا دارَ

توک فونکو یه

 

.......................................................

واگردان فارسی :

 

در سکوت جنگل

حتّا دارکوبی هم

بر درختی

نُک نمی کوبد

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٧ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

تازَه کؤد

جوان ِ بولبول ِ خادَن 

پیرَ بؤسته بولبول ِ

شیرین یادان َ

 

................................................

واگردان فارسی :

تازه کرد

آواز خوانی بلبل ِ جوان

خاطره های شیرین ِ

بلبل پیر را

 

 

 

 


 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

نازینی یار

بییا مِه درد ِ کوله پوشتی ی َ

مِه دیل ِ کؤل ِ جأ

اوسان

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

نازنین یار

بیا کولباره ی دردم را

از دوش دل ام

بردار

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

بیدار بینشتم

تا سوکوله خان

سوکوله بخاند

صؤب نامو ولی ...

 

............................................

واگردان فارسی :

 

تا خروسخوان

بیدار نشستم

خروس خواند

صبح نیامد امّا ...

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

ساعت ایسابؤ

عاشق کی ببؤستیم

بودؤب بودؤب

را دَکَفت

 

.......................................................

واگردان فارسی :

 

ساعت ایستاده بود

عاشق که شدیم

به سرعت 

دویدن گرفت

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٥ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

دریا

پور ِ موج ِ ته دیل

مِه دیل

پور ِ کَلَمه

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

 

دل ات

پر از موج است دریا

دل ام

سرشار از کلمه

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

جه بوشو باهار 

هچّی نمأنسته

جغرَز

سبز خاطره

 

.................................................

واگردان فارسی :

 

از بهار رفته

چیزی

برجای نمانده است

جز خاطره ای سبز

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

دَغَن ِ کنار

پامچال گول ِ خنده

دأنم

باهار آمؤن دره

 

............................................

واگردان فارسی :

 

کنار جویبار

تبسّم گل پامچال

گمانم

بهار در راه است

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |


بدأ  بوسوجانه

تِه سینه ی َ

سرد سوج ِ زمستان

سینه سورخه

 

.........................................

واگردان فارسی :

 

بگذار تا بسوزا نَد

سینه ات را

سوز سرد زمستان

سینه سرخه 


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

ایتا گُزگا

غولطه بوخورد آو ِ مئن

ایتا لانتی

جه خاب دَ پَرکست

 

................................................

واگردان فارسی :

 

قورباغه ای

در آب غوطه خورد

ماری

پرید از خواب

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

بَگوش آیه زمستان

سرده باد ِ زوزه

بَمَرده پاپولی یان ِ سمفونی

جه درجک ِ لا

 

...........................................................

واگردان فارسی :

 

زوزه ی باد سرد زمستانی

سمفونی مرگ پروانه

از لای پنجره

به گوش می آید

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

حس کؤدان دَرَم

تومام ِ سییا ابران ِ جاهان

جه می چوم

وارَستن درید

 

..................................................................

واگردان فارسی :

 

احساس می کنم

تمام ابرهای تیره ی جهان

دارند از چشم ام

می بارند

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 نانَم پیله شَو ِ دورون

من زیندانی ام ؟

یا آفتاو 

سییا دئوار ِ پوشت !

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

نمی دانم در این شب عظیم

آیا من زندانی ام ؟

یا آفتاب

پشت این دیوار سیاه !

 


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

تار ِکی شَو

باغ کُتام جأ

کونسوزنک

مِه چراغ خاب

 

..........................................................

واگردان فارسی :

 

شب تاریک

در آلاچیق باغی

کرم شبتاب

چراغ خواب من است

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 خَبَرزه

رنگ َ گیفتن دره

 شال پایی شوان

دیل مِه سینه دینی یه 

 

...............................................................

واگردان فارسی :

 

 خربزه

 دارد رنگ می گیرد

در پاس شبانه ی شغال ها

دل ، در سینه من نیست 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٩ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

جه لُؤلَه کَلِه مئن

گُزگائن ِ ناله صدا آیه

مِه دیل

پارپاره بؤستن دره

 

...............................................................

واگردان فارسی :

 

از میان نی زار

صدای ناله ی قورباغه ها می آید

دل ام

شرحه شرحه دارد می شود


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٩ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

شوئن دره  رؤوار ِ آو

شُر شُرِ صدا اَمرَ

مَرَ یاد بامؤ

منم  بأ  بَشَم

 

..................................................................

واگردان فارسی :

 

رودخانه با صدای شُر شُر آب

دارد می رود

یادم آمد

من هم باید بروم

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٩ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

صَه بَر بُکُن خولی دار

باهار

شادی ورفان َ

تِه سر فُکنه

 

................................................

واگردان فارسی :

 

صبر کن درخت آلوچه

بهار

برف های شادی را

بر سرت فرو می ریزد

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۸ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

هر باهار

مِه چوم  ِ دغن ِ کنار

گول ِ میشین

بوجور  آیه

 

.......................................................

واگردان فارسی :

 

هر بهار

کنار نهر چشم ام

گُل بنفشه

می روید

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۸ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

هر روز

من و مِه پیر ِ پیچا

چوم به چوم

گب زنیم

 

........................................................

واگردان فارسی :

 

هر روز

من و گربه پیرم

چشم در چشم هم

حرف می زنیم

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۸ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

اَرا بولبول ِ چاب چاب

اورا کلاچان ِ قار قار 

کلاچان وانالید

با قایده بَخأنه بولبول

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

 

از این سو چهچه بلبل

از آن سو قار قار کلاغ ها

کلاغ ها فرصت نمی دهندکه بلبل

حسابی آواز بخوانَدنوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۸ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سالان ِ ساله

آمِه تامشا درجک َ

لابدان

لا واتی دأره

 

.......................................................

واگردان فارسی :

 

سال های سال است

پنجره ی تماشای مان را

عنکبوت

تار تنیده  است 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٧ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

شورَمی هاوا

من و ایتا ماشین

شوئن دریم

آفتاو کویا ایسا ؟

 

.....................................................................

واگردان فارسی :

 

در هوای مه آلود

من و ماشینی

رهسپاریم

آفتاب کجاست ؟

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٧ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

ورف و واران

آواره سَک 

مِه اوتاق گرمه

بفرما ، داغ ِ چایی .

 

......................................................

واگردان فارسی :

 

ای سگ آواره

در برف و باران

اتاق من گرم است

بفرما ، چای داغ !


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٦ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

خولی دار ِ تی تی یان َ 

باد ببؤرد 

اون ِ ر ِ

تاسیانی بمأنَست.

 

........................................................

واگردان فارسی :

 

شکوفه های درخت آلوچه را

باد برد

او را با دلتنگی اش

واگذاشت .

 


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٦ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

کوجی کؤر

فردا عاروس

تِه عاروسک َ

جخترا دی ؟

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

دخترک

عروس فردا

عروسک ات را

فراموش می کنی ؟

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٥ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

وی دار ِ

جلاهسته گیس َ

باد

شانه زئن دره

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

گیسوان آویزان ِ

بید مجنون را

باد

دارد شانه می کند 


 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٤ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

گرمش باد،

خولی دار گولَ فوکودان دره

کوجی کؤر سر

لاپ عاروس َ مأنه

 

............................................................

واگردان فارسی :

 

وزش باد گرم

 فرو می ریزد شکوفه ی آلوچه را

بر سر دخترک،

به عروس می مانَد


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٤ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

مَرَ خییال ِ

بادَز

اَ زرخ ِ خبران

کشکره بایه !

 

...................................................

واگردان فارسی :

 

 تصوّر می کنم

بعد از

این خبرهای ناخوش

«کشکره » می آید !

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٤ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سیفید کاغذ و خودکار

فاره سه ئی ، جه را

تِه ناب نیگا

لاپ ، ایتا هسا شعر !

 

...................................................

واگردان فارسی :

 

خودکار بر سپیدی کاغذ

فرا رسیدی از راه

نگاه ناب تو

درست ، یک هسا شعر!


 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٤ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

مِه ویشتائی ر ِ

شَو

ایتا ماتاب ِ بوشقاب  

نور فادأ مَرَ

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

برای گرسنگی ام

شب

دیسی از نور ماه

به من داد!

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٤ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

گیله کؤر

بَرَکته

تِه دسان ِ

بَج ِ عطر !

 

................................................

واگردان فارسی :

 

ای دختر گیل

برکت است 

عطر برنج

بر دستان تو !


 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۳ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

مِه زینده بانی

مِه قبر ِ سنگ َ

چأکودان درَم

ایکلَمه ، ایکلَمه !

 

...................................................

واگردان فارسی :

 

در حیات ام 

دارم می سازم

سنگ قبرم را

کلمه به کلمه !

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۳ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

گول فادان دوبؤم

تِه نازینی دَس

توند ِ باد بامؤ

مِه گول َ ببؤرد !

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

داشتم به دست نازنین ات

گل هدیه می کردم

باد شدیدی وزید

گل ام را با خود برد !

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۳ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

حج حجی یان

خانه چاکودان درید

آمِه ناشتِه بؤ خانه

دامنه جیر 

 

.....................................................

واگردان فارسی :

 

پرستوها

خانه دارند می سازند

زیر دامنه و سقف ِ

خانه نداشته ی ما 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com